KIKITRANS, 42 rue Picard, 1080 Bruxelles

PRIVACYBELEID EN PRIVACYBEDING

KIKITRANS B.V. verbindt er zich toe de klantgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder de EU Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27/4/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beter bekend onder GDPR (General Data Protection Regulation).
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Met persoonlijke gegevens wordt bedoeld gegevens die u identificeren of kunnen gebruikt worden om u te identificeren.
Wie is verantwoordelijk voor de gegevens?
KIKITRANS B.V. is verantwoordelijk voor de gegevens. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Picardstraat 42 te 1080 Brussel. Het Ondernemingsnummer is BE 0461 389 012.
Hoe verzamelt KIKITRANS B.V. persoonlijke gegevens?
KIKITRANS BVBA verzamelt enkel gegevens die u zelf aan ons meedeelt. Meer in het bijzonder laten deze gegevens ons toe met u te communiceren, uw offertes en bestellingen op te volgen, uw voertuigdocument op te maken, en u hierover informatie te verschaffen.
Welke gegevens verzamelt en verwerkt KIKITRANS B.V. ?
KIKITRANS B.V. verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het behandelen van uw bestellingen en/of offertes.
Meer in het bijzonder gaat het om: Uw naam Uw contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer) Informatie met betrekking tot uw voertuig
Wanneer verwerkt KIKITRANS B.V. de persoonlijke gegevens?
De gegevens worden verwerkt op het moment dat u ze ons bezorgt en u er ons dus toestemming voor geeft en tevens wanneer de verwerking nodig is om een bestelling of offerte te kunnen opvolgen, bv. om uw aanvraag tot inschrijving te kunnen opmaken.
Hoe behandelt KIKITRANS B.V. uw persoonlijke gegevens?
De gegevens worden enkel gebruikt in functie van de behandeling van bestellingen en offertes. De gegevens worden steeds confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt. Bepaalde gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken bestemd voor het jaarverslag en de website.
Bepaalde gegevens worden verstrekt aan de onderneming bij wie KIKITRANS B.V. uw verzekeringsproduct inkoopt. Dit is noodzakelijk om uw verzekeringspolis te kunnen opmaken. Uw gegevens worden overgemaakt aan de FOD Mobiliteit en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (Veridass). Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht, of het is nodig om uw verzekeringsproduct te kunnen uitreiken.
Hoe bewaart KIKITRANS B.V. uw persoonlijke gegevens?
De persoonlijke gegevens worden op een veilige manier bewaard. Ze worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onwettig gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. KIKITRANS B.V. heeft hiervoor verschillende maatregelen getroffen en past bepaalde technieken toe zoals wachtwoordbeveiliging om de gegevens en de systemen waarin ze worden bewaard te beschermen. De veiligheidsmaatregelen worden steeds opgevolgd en desgevallend bijgesteld.
In geen geval kan KIKITRANS B.V. aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook de vertrouwelijkheid ervan.
Hoe lang bewaart KIKITRANS B.V. uw persoonlijke gegevens?
Uw klantgegevens blijven 7 jaar bewaard, omdat ze dienen voor onze boekhoudkundige documenten waarvan de wettelijke bewaarperiode 7 jaar bedraagt.
Kan u de gegevens raadplegen en laten wijzigen?
U heeft het recht alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben op te vragen, te laten wijzigen, te laten verbeteren of te laten verwijderen. U kan de verwerking van de gegevens ook beperken, afwijzen of er bezwaar tegen maken.
Zijn uw persoonlijke gegevens onnauwkeurig of onvolledig?
Laat ze dan verbeteren of verwijderen.
Hiertoe neemt u contact met:

KIKITRANS B.V.
Picardstraat 42 1080 Brussel
Tel. +322 428 50 55
info@kikitrans.be

Wat kan u doen indien u een klacht heeft?
Indien u klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren op volgend adres:


KIKITRANS B.V.
Picardstraat 42 1080 Brussel
Tel. +322 428 50 55
info@kikitrans.be


U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, per mail via contact@apd-gba.be of telefonisch via 02/274.48.00. Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be